Algemene voorwaarden Geonado International B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
De in deze algemene voorwaarden (“AV”) gebruikte begrippen worden hieronder nader gedefinieerd. Voor zover in afzonderlijke juridische transacties dezelfde termen worden gebruikt, dienen de volgende definities ook te worden gebruikt voor de interpretatie van termen in alle door Geonado gesloten juridische transacties, tenzij een term in een juridische transactie bij wijze van uitzondering zelfstandig wordt gedefinieerd:
1. “Geonado” is Geonado International B.V., gevestigd aan Ruusbroeclaan 2, 5611 LV te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87990822.
2. "Klant" is elke contractuele en/of onderhandelingspartner van Geonado, in het bijzonder elke koper (of afnemer) van goederen. Dit staat los van de vraag of er al dan niet reeds een contract is gesloten.
3. "Dienst" is elk (materieel en/of immaterieel) goed, elke (materiële en/of immateriële) levering en/of elke (materiële en/of immateriële) andere dienst van Geonado, ongeacht het type.
4. "Goederen" zijn elke zaak (voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object) die door Geonado wordt aangeboden of gedistribueerd of elke zaak die door Geonado wordt verkocht of over de aankoop waarvan met een klant wordt onderhandeld.
5. "Bestelling" is de bindende aanvraag van de klant voor de levering van een dienst door Geonado, in het bijzonder de aanvraag voor de levering van goederen.
6. "Contract" is de juridische transactie tussen Geonado en de klant.

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE AV
1. Deze AV gelden voor alle juridische transacties en aanbiedingen van Geonado betreffende de levering van goederen en/of andere diensten van welke aard dan ook door Geonado of de verantwoordelijke verkooppartner. Geonado sluit daarom alle juridische transacties uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt bij uitzondering niet wanneer voor afzonderlijke transacties uitdrukkelijk en schriftelijk afstand is gedaan van de geldigheid van deze AV.
2. Deze AV bevatten bepalingen die alleen gelden voor ondernemers en andere die alleen gelden voor consumenten. Deze bepalingen zijn telkens dienovereenkomstig gemarkeerd. Een consument is een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Partijen die geen consument zijn, zijn ondernemer in de zin van deze AV, waaronder organisaties, zoals verenigingen mede begrepen.
3. Indien Geonado met een klant een doorlopende zakelijke relatie aangaat, gelden deze AV als raamovereenkomst voor deze zakelijke relatie. Als een in een juridische transactie overeengekomen voorwaarde in strijd is met deze AV, is deze tegenstrijdige bepaling alleen van kracht als een afwijking van deze AV uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. AV van de klant zijn niet van toepassing, behoudens voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Geonado zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. BESTELLING, LEVERING/DIENST
1. Aanbiedingen, reclamemailings of andere uitnodigingen tot inschrijving van Geonado zijn voor klanten slechts uitnodigingen tot het plaatsen van bestellingen, zijn aan verandering onderhevig en niet bindend.
2. Door klanten bij Geonado geplaatste bestellingen vertegenwoordigen bindende aanbiedingen van een klant om een contract te sluiten. Ze zijn bindend en kunnen niet door de klant worden herroepen - behoudens bijzondere wettelijke voorschriften en het hieronder geregelde herroepingsrecht. Na controle van de ontvangen bestelling stuurt Geonado de klant naar eigen goeddunken een orderbevestiging of levert de bestelde goederen binnen een redelijke termijn. 
3. Stilzwijgen van de klant c.q. van Geonado mag in geen geval worden geïnterpreteerd als instemming met of aanvaarding van een aanbod c.q. bestelling.
4. Geonado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bestellingen van klanten te weigeren. Een weigering om een bestelling te aanvaarden kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van leveringsproblemen of andere marktafhankelijke omstandigheden waarop Geonado geen invloed kan uitoefenen. In het algemeen staat het Geonado echter vrij om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een uitdrukkelijke kennisgeving aan de klant kan achterwege blijven, tenzij de klant een consument is, in welk geval Geonado de consument onverwijld in kennis stelt van de weigering van een bestelling. Afgezien van een eventuele vordering tot terugbetaling van een reeds betaalde vergoeding, heeft de klant geen recht op welke vordering dan ook als gevolg van de niet-uitvoering. 
5. De vorderingen van een klant uit de contractuele relatie met Geonado kunnen alleen met voorafgaande toestemming van Geonado aan een derde worden overgedragen.
6. De klant erkent dat afbeeldingen van goederen niet volledig hoeven overeen te komen met de werkelijk geleverde goederen. Met name afwijkingen als gevolg van een verdere ontwikkeling van een goed (bijv. materiële wijzigingen) worden door de klant geaccepteerd, voor zover de gewijzigde eigenschap niet uitdrukkelijk door de klant was bedongen en de wijziging niet objectief in het nadeel van de klant is. Geonado staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de in gedrukte media, beeld- en geluidsondersteunde reclame of andere media verstrekte informatie en behoudt zich uitdrukkelijk het recht op fouten voor, in het bijzonder met betrekking tot de prijsetikettering. Geonado garandeert niet dat de op de webpagina's weergegeven kleuren overeenkomen met de werkelijke kleuren, omdat de kleurweergave onder meer afhankelijk is van de kwaliteit van de door de klant gebruikte computer of ook van het door de fabrikant van een goed verstrekt beeldmateriaal.
7. Indien een klant een contractvervulling wenst die afwijkt van of verder gaat dan het oorspronkelijke aanbod van Geonado (aanvullende dienstverlening), is Geonado dergelijke bijzondere of aanvullende diensten alleen verschuldigd na een afzonderlijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst. Geonado is gerechtigd voor elke van het oorspronkelijke aanbod afwijkende dienstverlening een verdere passende vergoeding te verlangen.
8. De keuze van het type verzending en de verzendroute is voorbehouden aan Geonado. In het bijzonder bestaat er geen verplichting om de goedkoopste wijze van vervoer te kiezen.
9. De verpakking geschiedt op de gebruikelijke wijze. Extra verpakking wordt alleen op uitdrukkelijke aanwijzing van de klant uitgevoerd en is voor rekening van de klant. De klant zorgt op eigen kosten voor de verwijdering van de verpakking. Expres- en luchtvrachttoeslagen worden afzonderlijk in rekening gebracht. Een transportverzekering wordt alleen afgesloten op uitdrukkelijke aanwijzing van de klant en uitsluitend voor rekening van de klant. Elke aansprakelijkheid van Geonado in dit verband is uitgesloten.

ARTIKEL 4. LEVERING
1. Volgens deze AV staat het Geonado vrij de bestelling van een klant te aanvaarden door een schriftelijke verklaring of door levering van de bestelde goederen.
2. De levertijd wordt slechts bij benadering overeengekomen. Deze begint op de dag dat de orderbevestiging aan de klant wordt verzonden.
3. Geonado tracht zich te houden aan de aan de klant opgegeven leveringsdata en -termijnen. De overeenkomst van leveringsdata en -termijnen moet in elk geval schriftelijk zijn. Latere verzoeken om wijzigingen of aanvullingen door de klant verlengen de leveringstermijn naar behoren. Indien de levering echter wordt vertraagd als gevolg van aan de klant toe te rekenen omstandigheden (bijv. te late verstrekking van noodzakelijke informatie of betalingsachterstand), wordt de overeengekomen leveringsdatum eveneens met dezelfde periode uitgesteld.
4. De tijdige overhandiging van de goederen aan de transportdienst of, indien verzending niet mogelijk is, de mededeling aan de klant dat de goederen gereed zijn voor verzending, is voldoende voor de naleving van de leveringstermijnen. Indien het zelf afhalen van de goederen door de klant uitdrukkelijk is overeengekomen, is het voldoende als Geonado de goederen op de laatste dag van de termijn op de afhaallocatie gereed houdt.
5. Het nakomen van de leveringsplicht door Geonado verplicht tot tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de klant en dat de klant zijn contractuele en eventueel overeengekomen betalingsverplichtingen nakomt die essentieel zijn voor de bestelling. Geonado behoudt zich het recht voor bezwaar te maken tegen het niet nakomen van het contract.
6. Bedrijfsstoringen en gebeurtenissen van overmacht alsmede andere gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van Geonado, in het bijzonder ook vertragingen in de levering door toeleveranciers, geven Geonado het recht zich volledig uit het contract terug te trekken of, in het geval van gedeeltelijke leveringen die al hebben plaatsgevonden, zich uit het contract terug te trekken vanwege het nog niet nagekomen deel. Geonado is voor schade uit dergelijke bedrijfsstoringen en gebeurtenissen van overmacht jegens consumenten alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid. Aansprakelijkheid jegens ondernemers is uitgesloten.

ARTIKEL 5. RISICO-OVERGANG, VERZUIM VAN ACCEPTATIE
1. De klant draagt in alle gevallen het transportrisico, met dien verstande dat het risico van verlies en beschadiging van de goederen pas overgaat op een consument indien de goederen door of namens de consument (zoals door een consument ingeschakelde transporteur) in ontvangst zijn genomen. Het prijsrisico gaat op de klant over bij vertrek van de levering uit de fabriek/ het magazijn van Geonado, bij rechtstreekse levering bij vertrek uit de fabriek/magazijn van de leverancier van Geonado; dit geldt ongeacht een eventueel apart overeengekomen prijsregeling voor de levering. De overdracht van het prijsrisico betekent: Indien de goederen na het tijdstip van de overdracht van het prijsrisico verloren gaan zonder dat Geonado daaraan schuld heeft of slechts door lichte nalatigheid, heeft de klant derhalve niet het recht zich uit het contract terug te trekken of schadevergoeding te eisen.
2. Indien de klant met de aanvaarding in gebreke blijft, staat het Geonado vrij om zich ofwel uit het contract terug te trekken door het stellen van een respijttermijn van 14 dagen, de goederen zelf op te slaan tegen betaling van een passende en gebruikelijke marktvergoeding of de goederen op kosten van de klant door een derde te laten opslaan.
3. In geval van zelfafhaling gaat het prijs- en uitvoeringsrisico over op de klant vanaf het moment van overhandiging, en in geval van verzuim van afname, vanaf het moment van verzuim.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. De door Geonado op internet of in brochures e.d. vermelde prijzen zijn in euro inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde af fabriek of leveringsmagazijn van Geonado. Facturen van Geonado zijn in euro.
2. Facturen van Geonado - ook deelfacturen - zijn betaalbaar vrij van kosten en inhoudingen, in het bijzonder zonder aftrek van contante korting. Wissels of cheques worden niet geaccepteerd.
3. Geonado behoudt zich het recht voor om binnenkomende betalingen naar goeddunken van Geonado aan meerdere vorderingen van Geonado op de klant te wijden.
4. Indien de klant een betalingsachterstand van meer dan vijf dagen heeft, is Geonado gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken na een respijtperiode van 14 dagen in te stellen. Bovendien wordt in geval van verzuim door de klant onmiddellijk na de vervaldatum een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente (voor consumenten) en wettelijke handelsrente (voor ondernemers) verschuldigd.
5. Alle gebruikelijke aanmanings- en incassokosten en/of advocaatkosten komen eveneens voor rekening van de klant. Ten nadele van een consument wordt evenwel niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
6. Indien de klant een langere betalingstermijn wordt toegestaan of betaling in termijnen afzonderlijk wordt overeengekomen, vormt dit geen uitstel van de vervaldag. Alleen van de verdere inning van de reeds opeisbare vordering wordt voor de overeengekomen termijn afgezien. Als de klant zelfs met de betaling van slechts één termijn achterstand heeft, of als hij zich niet aan de uitgestelde betalingsdatum houdt, is de gehele vordering onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met de vertragingsrente vanaf de vervaldag (vervaldatumverlies). Ook voor ondernemers geldt het volgende: Geonado staat niet in voor de juistheid en volledigheid van kostenramingen.

ARTIKEL 7. LEVERINGS- EN VERZENDKOSTEN
1. Geonado verzendt de door de klant bestelde goederen naar de klant bij een geldige contractuele relatie, behoudens afwijkende afspraken. De gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
2. Indien het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar Geonado, omdat een levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. De klant moet Geonado al die schade vergoeden die Geonado door de mislukte verzending heeft geleden. De aansprakelijkheid van Geonado voor de schade die de klant door de mislukte verzending heeft geleden, is uitgesloten.
3. Met name in het geval van een vertraagde levering aan de klant, heeft de klant geen schadeclaims tegen Geonado.
4. Alle eventuele invoerrechten moeten rechtstreeks bij de betreffende douane worden voldaan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat dit correct gebeurt.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De goederen blijven eigendom van Geonado (goederen onder eigendomsvoorbehoud) tot de vervulling van alle vorderingen waarop Geonado uit de betreffende bestelling jegens de klant recht heeft, in het bijzonder tot de vervulling van alle betalingen (inclusief rente en bijkomende kosten), ook als afzonderlijke onderdelen al betaald zijn. 
2. De klant mag niet over de in eigendom voorbehouden goederen beschikken totdat de vordering van Geonado is voldaan en draagt het volledige risico voor de hem toevertrouwde goederen, met name voor het risico van vernietiging, verlies of bederf. 
3. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud moet de klant de geleverde goederen met zorg behandelen en ze niet gebruiken of verkopen. 
4. Indien goederen onder eigendomsvoorbehoud door de klant worden verwerkt tot een nieuwe roerende zaak, gebeurt dit voor Geonado zonder dat Geonado hierdoor verplicht wordt. De nieuwe zaak wordt eigendom van Geonado. In geval van combinatie, verwerking of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen met niet aan Geonado toebehorende goederen verkrijgt Geonado mede-eigendom naar rato van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen. In geval van verkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud door de klant aan een derde partij, wordt de koopprijsvordering van de klant op de derde partij overgedragen aan Geonado tot het bedrag van de vordering van Geonado op de klant. 
5. In geval van beslaglegging door een derde of andere toegang door een derde tot de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van Geonado rust, moet de klant deze derde van het eigendomsvoorbehoud in kennis stellen en moet de klant Geonado onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van het beslag of de andere toegang door de derde.
6. In geval van gedrag van de klant in strijd met zijn verplichtingen uit het contract, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim van de klant, heeft Geonado het recht de teruggave van de goederen onder eigendomsvoorbehoud te eisen of, indien nodig, de overdracht van de vorderingen van de klant tot teruggave tegen derden te eisen, naar goeddunken van Geonado.
7. Indien de klant in strijd handelt met de afspraken over het eigendomsvoorbehoud, is de klant verplicht een contractuele boete te betalen ter hoogte van tweemaal de nettowaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. Het geldend maken van vorderingen die dit bedrag te boven gaan, in het bijzonder van vorderingen tot schadevergoeding en in het bijzonder van kosten van uitwinning in een executieprocedure, wordt door de overeengekomen contractuele boete niet uitgesloten. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of zijn betalingen staakt, is ook de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar. In dat geval heeft Geonado het recht de onmiddellijke teruggave van de goederen te eisen, met uitsluiting van elk recht van retentie. Na terugname van de goederen staat het Geonado vrij om ofwel het voorwerp van de aankoop te verkopen en de klant te crediteren met de behaalde opbrengst onder aftrek van 20 % doorverkoopkosten op zijn nog bestaande verplichtingen, ofwel de goederen terug te nemen tegen de factuurprijs onder aftrek van eventuele waardeverminderingen en de klant voor de tijd van zijn bezit een passende gebruiksvergoeding voor de geleverde goederen in rekening te brengen.

ARTIKEL 9. GARANTIE, SCHADEVERGOEDING, OVERDRACHTSVERBOD, UITGEBREID EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Geonado kunnen doen gelden (conformiteit). 
2. Geonado aanvaardt geen garantie voor de normale slijtage van de goederen alsmede voor gebreken die door ondeskundige behandeling zijn ontstaan.
3. Geonado is alleen aansprakelijk voor schade die de klant in het kader van de zakelijke transactie lijdt (met name door vertraging, onmogelijkheid van uitvoering, positieve contractbreuk, gebrekkige of onvolledige uitvoering, gevolgschade of door onrechtmatig handelen) in geval van eigen opzet of grove nalatigheid of in geval van opzet en grove nalatigheid van voor Geonado werkende hulppersonen. De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.
4. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, aanspraken van derden is in ieder geval uitgesloten. Dit geldt ook voor schade door te late voltooiing (schade door vertraging, in het bijzonder als de vertraging te wijten is aan ernstige en onvoorziene bedrijfsstoringen, leveringsproblemen of gebrek aan mankracht).
5. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren binnen zes maanden na kennisneming van de schade en de schadelijdende partij. Schadeclaims die later dan een jaar na de overdracht worden vastgesteld, zijn in ieder geval verjaard. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan het contract beantwoordt, door verloop van twee jaren.
6. De overdracht van garantie- en schadeclaims en dergelijke is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geonado.
7. De omkering van de bewijslast ten laste van Geonado is uitgesloten. Het bestaan van een gebrek bij de overdracht, het tijdstip van ontdekking van het gebrek en de tijdigheid van de klacht moeten door de klant worden bewezen. In afwijking van vorenstaande in dit lid, wordt bij een consumentenkoop echter vermoed dat het geleverde niet aan het contract beantwoordt wanneer het gebrek zich binnen 12 maanden na de levering openbaart.
8. Indien Geonado uitdrukkelijk garanties heeft toegezegd, gelden deze alleen bij correct gebruik van de goederen, in het bijzonder professionele installatie, montage en goede verzorging. De inhoud van de door Geonado gebruikte brochures, technische beschrijvingen e.d. alsmede openbare uitspraken, bijv. in reclame, worden geen onderdeel van het contract, tenzij een bepaalde eigenschap van de goederen uitdrukkelijk door Geonado is toegekend. De garantiebelofte geldt niet voor slijtage van welke aard dan ook of schade veroorzaakt door de klant of derden.
9. Aanwijzingen in brochures, gebruiksaanwijzingen of andere product- of goedereninformatie alsmede onderhouds- of montagevoorschriften dienen door de klant strikt te worden opgevolgd om mogelijke schade te voorkomen.
10. Er wordt bij deze gesteld dat Geonado geen enkele specifieke functie, werkwijze of specifieke eigenschappen van de goederen garandeert. Er bestaan verschillende studies en metingen over de eigenschappen van de door Geonado gedistribueerde goederen, die niet door Geonado maar door onafhankelijke organisaties zijn uitgevoerd, alsmede verslagen van ervaringen van klanten. De juistheid van deze studies/metingen alsmede ervaringsrapporten en de effectiviteit van de goederen die van deze studies/metingen en ervaringsrapporten zijn afgeleid, maken geen deel uit van het contract en Geonado aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele garantie of aansprakelijkheid. Ook voor ondernemers geldt het volgende (punten 9.11. - 9.14.):
11. Met uitzondering van de volgende gevallen sluit Geonado het geldend maken van garantieclaims, claims wegens inkorting met meer dan de helft en betwisting van fouten jegens ondernemers uit. Aansprakelijkheid voor schadeclaims wegens lichte nalatigheid is eveneens uitgesloten (met uitzondering van letselschade).
12. Afwijkingen van de bestelde goederen van de geleverde goederen, zoals verkeerde afmetingen of verkeerde goederen moeten binnen 3 dagen na levering en vóór enige bewerking of behandeling worden gereclameerd, ook als de goederen niet rechtstreeks aan de klant worden geleverd. Anders worden de goederen als goedgekeurd beschouwd en kunnen ze niet door Geonado worden teruggenomen of geruild. Meldingen van gebreken en klachten die niet binnen de 3 dagen na overhandiging worden gedaan, zijn in ieder geval te laat. Bij te late melding van gebreken is elke aanspraak op garantie uitgesloten. 
13. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan het contract beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Geonado is geklaagd.
14. Indien een klacht, in het kader van een contract waarop het bepaalde in artikel 10 van toepassing is, niet in onderling overleg tussen Geonado en de consument kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (www.ec.europa.eu/consumers/odr/).
15. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
16. Bij doorverkoop van de geleverde goederen door de klant die als professionele wederverkoper optreedt, is het regresrecht als bedoeld in artikel 7:25 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
17. Wordt de klant zelf aansprakelijk gesteld op grond van de Nederlandse productaansprakelijkheidswet of soortgelijke buitenlandse bepalingen, dan ziet hij bij deze af van elk verhaal tegen Geonado ter zake.

ARTIKEL 10. HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op contracten die tussen Geonado en een consument worden gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Geonado en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van het contract, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een contract tot stand gekomen middels de webwinkel van Geonado. Het bepaalde in dit artikel is dan ook niet van toepassing op andere contracten, in het bijzonder niet op contracten waarbij door Geonado geen georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Geonado op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een contract sluit.
2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel kan de consument het contract tot 14 dagen na ontvangst van de goederen, zonder opgave van redenen herroepen. In geval het contract voorziet in het verrichten van andere diensten dan het leveren van goederen, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop het contract tot stand is gekomen.
3. De consument heeft bij een consumentenkoop geen herroepingsrecht in geval van de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
4. De consument heeft geen herroepingsrecht bij het verrichten van andere diensten dan het leveren van goederen, na afronding daarvan, mits:
a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Geonado het contract is nagekomen.
5. Uitvoering van andere diensten dan het leveren van goederen binnen de herroepingstermijn van 14 dagen, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
6. Bij uitoefening van het herroepingsrecht na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Geonado een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het contract dat door Geonado is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht.
7. De consument kan het contract herroepen door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Geonado aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Geonado. Zo spoedig mogelijk nadat Geonado in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om het contract te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Geonado de herroeping van het contract per e-mail bevestigen.
8. In geval van geleverde goederen die uit hoofde van het herroepingsrecht mogen worden geretourneerd, dient de consument gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 zorgvuldig om te gaan met de betreffende goederen en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren goederen slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de goederen te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
9. Indien de consument ten aanzien van geleverde goederen van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Geonado retourneren.
10. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van geretourneerde goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de goederen die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 8. Geonado is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betaling. Indien de waardevermindering zodanig is dat de goederen redelijkerwijs niet meer voor doorverkoop gereed kunnen worden gemaakt, is de consument de volledige koopprijs verschuldigd.
11. Teruglevering van de te retourneren goederen dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het contract conform het bepaalde in lid 7 heeft herroepen.
12. Indien de consument ten aanzien van geleverde goederen gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de goederen voor rekening van de consument.
13. Geonado zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering en het bedrag als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van het contract aan de consument terugbetalen, mits, in geval van de levering van goederen, de goederen door Geonado zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de goederen daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien in geval van de levering van goederen slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 11. GEGEVENSBESCHERMING EN RECLAME
1. Geonado heeft het recht persoonlijke gegevens van de klanten zoals voor- en achternaam, adres, geslacht, academische graad, geboortedatum en -plaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en rekeninggegevens binnen de grenzen van de gegevensbeschermings- en telecommunicatiewetgeving te verwerken ten behoeve van de orderverwerking, met name op te slaan en door te geven gedurende de looptijd van het contract. 
2. De klant stemt in met een overdracht van gegevens aan Geonado voor zover dat voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van zijn gegevens aan een in opdracht gegeven postorderbedrijf, reclamebedrijf en/of een kredietinstelling (voor de betalingsverwerking). 
3. Door aanvaarding van deze AV verklaart de klant uitdrukkelijk in te stemmen met het gebruik, de verwerking en de overdracht van zijn persoonlijke gegevens voor zover dat voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Een herroeping kan er onder bepaalde omstandigheden (bijv. bij een nog niet volledig verwerkte bestelling) toe leiden dat Geonado haar diensten niet meer kan verlenen.
4. Geonado en de bedrijven in opdracht van Geonado zullen de door de klant verstrekte persoonsgegevens van de klant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Geonado zal bovendien alle redelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen. De klant wordt er echter op gewezen dat het internet wereldwijd voor iedereen toegankelijk is en dat met name misbruik niet kan worden uitgesloten, zodat onbevoegde toegang door derden tot dergelijke gegevens en informatie niet kan worden uitgesloten. Geonado is tegenover de consument alleen aansprakelijk voor dergelijke onbevoegde toegang door derden en de daaruit voortvloeiende schade in geval van grove nalatigheid, die een ingrijpen door derden mogelijk heeft gemaakt.
5. Intrekking: De klant heeft te allen tijde het recht zijn verleende toestemming voor de opslag, verwerking en/of doorgifte van zijn gegevens in te trekken. Indien de nakoming van de verplichtingen van Geonado uit de contractuele relatie daardoor echter niet meer mogelijk is (bijv. bij een bestelling die nog niet volledig is verwerkt), wordt Geonado van haar verplichtingen ontslagen. 
6. De klant gaat ermee akkoord dat Geonado of een door Geonado in opdracht gegeven bedrijf reclamemateriaal stuurt naar de door de klant verstrekte contactgegevens (e-mailadres of postadres).

ARTIKEL 12. RECHTSKEUZE, BEVOEGDE RECHTBANK, PLAATS VAN UITVOERING
1. Voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze AV en/of uit een contractuele relatie tussen Geonado en een klant, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dit geldt ook voor vragen over de totstandkoming of over de interpretatie van de AV en het contract. 
2. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Geonado en een klant kennis te nemen, onverminderd het recht van Geonado een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Geonado schriftelijk heeft aangekondigd bij de door haar aangewezen rechter te willen procederen. De plaats van nakoming voor alle vorderingen en verplichtingen is de vestigingsplaats van Geonado.

ARTIKEL 13. ADRESWIJZIGING
De klant is verplicht Geonado verifieerbaar, ongevraagd en onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van zijn woon- of vestigingsadres, zolang de contractuele verplichtingen door beide partijen niet volledig zijn uitgevoerd. Indien de kennisgeving achterwege blijft, worden declaraties en goederen aan de klant ook geacht te zijn ontvangen als ze naar het laatst aan Geonado meegedeelde adres zijn gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in individuele gevallen de ontvangst van zijn wijzigingsmelding te bewijzen. De klant is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet doorgeven van een adreswijziging.

ARTIKEL 14. OVERIGE
Het is de klant ten strengste verboden om intellectueel eigendom van Geonado voor eigen te houden, te gebruiken, ermee te adverteren of het te dupliceren. Dit geldt met name voor alle publicaties (inclusief foto's, teksten, geluids- of video-opnamen enz.) van Geonado op het World Wide Web, in gedrukte media, op billboards in bioscopen, op radio/TV enz. 

Geonado International B.V.

Bevoegde rechtbank: Oost-Brabant / Nederland

Contact Geonado
Aan het laden...